Madison Tschauner (2022-2023), met220@lehigh.edu

Marsha Akoto (2022-2023), maa821@lehigh.edu

Anarbek Yelshibayev (2022-2023), any221@lehigh.edu  "Educational Leadership"

Samantha Shera (2022-2023), sbs220@lehigh.edu

Chen Shi (2022-2023), chs321@lehigh.edu

Yameng Cui (2022-2023), yac221@lehigh.edu