Praneetha Pulyala (2022-2023), prp219@lehigh.edu

Bohyeon Kim (2022-2023), bok321@lehigh.edu

Urinin Otite (2022-2023), ubo221@lehigh.edu

Zhila Aghajari (2022-2023), zha219@lehigh.edu

Zhen Fan (2022-2023), zhf217@lehigh.edu

Nicholas Crociata (2022-2023), nic222@lehigh.edu

Qi Wang (2022-2023), qiw420@lehigh.edu

Anthony Tsekrekas (2022-2023), ant321@lehigh.edu

Tanya Johnson (2022-2023), taj312@lehigh.edu

Megan Carroll (2022-2023), mkc320@lehigh.edu